Door een foto of video (beide foto's genoemd) in te dienen bij Beauty Brands Store of door anderszins akkoord te gaan met ons gebruik van een foto volgens deze gebruiksvoorwaarden, gaat u ermee akkoord dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en volledig begrijpt en dat u deze in zijn geheel zult naleven.

1. Deelnemersovereenkomst
Door hashtag #yes-beautybrandsstore te gebruiken in reactie op een verzoek van Beauty Brands Store om uw inhoud te gebruiken, gaat u hierbij akkoord met het verlenen van licentierechten aan Beauty Brands Store om uw inhoud te gebruiken zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden. Beauty Brands Store stemt er ook mee in zich aan deze algemene voorwaarden te houden. U erkent dat deze algemene voorwaarden juridisch afdwingbare beloften zijn die u doet aan Beauty Brands Store, en u erkent ook dat u Beauty Brands Store vertrouwt. Lees de voorwaarden van deze overeenkomst zorgvuldig door.

2. Toegestane deelnemers
U moet 18 jaar of ouder zijn en het wettelijke recht hebben om deze overeenkomst aan te gaan en de rechten om uw inhoud te gebruiken, zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden, aan Beauty Brands Store te verlenen.

3. Eigendom van inhoud
U garandeert dat de afbeelding, video, audio, grafische afbeeldingen, tekst of code ("Inhoud") vrij zijn van enige claim, recht of last die de rechten die in deze algemene voorwaarden aan Beauty Brands Store worden verleend, zou beperken of beperken en dat het gebruik van de Inhoud door Beauty Brands Store in overeenstemming met de aan Beauty Brands Store verleende rechten geen inbreuk zal maken op auteursrechten, handelsmerken, morele rechten, recht op privacy of publiciteitsrecht, of inbreuk zal maken op of misbruik maakt van intellectuele eigendomsrechten van enige derde partij. U garandeert dat u over alle benodigde rechten, titels en belangen beschikt om de rechten uiteengezet in deze algemene voorwaarden aan Beauty Brands Store te verlenen.

4. Modelversies
U garandeert dat u vrij bent om de content te delen en dat dit geldt voor alle personen die op/in de inhoud voorkomen, met inbegrip van kinderen onder de achttien jaar waarbij de vrijgave is verkregen van hun ouder of voogd.

5. Vrijwillige overdracht van rechten
U garandeert dat u Beauty Brands Store vrijwillig de rechten verleent om uw inhoud te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en dat u geen vergoeding of betaling ontvangt van Beauty Brands Store voor deze rechten. Noch u, noch uw opvolgers, erfgenamen, wettelijke vertegenwoordigers en rechtverkrijgenden zullen op enig moment betaling voor dergelijke rechten ontvangen of vragen.

6. Rechten om inhoud te gebruiken
U verleent Beauty Brands Store hierbij een niet exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde, sub licentieerbare, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, openen, laden, downloaden, opslaan, installeren, kopiëren, publiceren, distribueren, communiceren, exposeren, produceren, reproduceren, de inhoud af te drukken, uit te zenden, weer te geven, in sub licentie te geven en/of toe te wijzen (hierna te "gebruiken" of "gebruik te maken"). Beauty Brands Store is niet verplicht de Content te gebruiken. Alle rechten voor het gebruik van de Inhoud die in deze Overeenkomst aan <Bedrijfsnaam> zijn verleend, zijn van toepassing in alle media, inclusief maar niet beperkt tot gedrukte, elektronische en digitale media voor reclame, marketing, promotie, educatie, publiciteit, public relations en/of redactioneel doeleinden. Met uitzondering van de licentierechten van Beauty Brands Store in deze Overeenkomst, blijft u eigenaar van alle rechten in en op de Inhoud. Voor zover uw Inhoud andere materialen of elementen bevat die eigendom zijn van Beauty Brands Store of derde licentiegevers, zoals personages of andere elementen die worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken of andere wetten, blijven uw rechten om gebruik te maken van de Inhoud worden beheerst door en kan worden beperkt door andere toepasselijke wetten, de rechten van derden en Beauty Brands Store.

7. Krediet voor inhoud
Beauty Brands Store zal redelijke inspanningen leveren om u krediet te geven bij het gebruik van de Inhoud, op voorwaarde dat de details zoals uw naam en/of sociale media-identiteit (handvat) door u zijn opgenomen. U stemt er vrijwillig mee in afstand te doen van alle morele rechten ten gunste van Beauty Brands Store en onder geen enkele omstandigheid zal het niet opnemen van krediet door Beauty Brands Store, haar directeuren, functionarissen, agenten, werknemers of sub licentiehouders een schending van deze overeenkomst vormen.

8. Vrijwaring
U zult te allen tijde Beauty Brands Store haar directeuren, functionarissen, agenten, werknemers en alle anderen voor wie zij wettelijk verantwoordelijk is, vrijwaren en schadeloos stellen voor alle verliezen, claims, eisen, toekenningen, vonnissen, acties en procedures door wie dan ook heeft gemaakt, aangespannen of vervolgd, voortvloeiend uit of voortvloeiend uit, toe te schrijven aan of op enige wijze verband houdend met deze Overeenkomst en al dan niet veroorzaakt door uw nalatigheid, inclusief maar niet beperkt tot acties die zijn ingesteld door derden wegens vermeende inbreuk op of verduistering van intellectuele eigendomsrechten in en op de Inhoud, behalve voor zover dergelijk verlies of dergelijke schade is ontstaan uit nalatigheid van Beauty Brands Store. U gaat er verder mee akkoord dat noch u, noch uw opvolgers, erfgenamen, wettelijke vertegenwoordigers en rechtverkrijgenden een procedure zullen starten tegen Beauty Brands Store met betrekking tot auteursrechten of morele rechten op de inhoud.

9. Toestemming intrekken
Als u uw toestemming voor het delen van uw inhoud met Beauty Brands Store wilt intrekken, kunt u per e-mail contact met ons opnemen: astrid@beautybrands.nl

10. Toepasselijk recht
U zult alle wetten naleven die van toepassing zijn op de uitvoering van uw verplichtingen onder deze overeenkomst. U stemt ermee in dat alle zaken met betrekking tot deze overeenkomst worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten die van toepassing zijn in Nederland, zonder verwijzing naar de conflicterende wettelijke bepalingen, en de partijen stemmen in met de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken. Deze overeenkomst waarborgt en is bindend voor de opvolgers, erfgenamen, wettelijke vertegenwoordigers en rechtverkrijgenden van zowel Beauty Brands Store als u, voor zover van toepassing.

CONTENT PROVIDER TERMS & CONDITIONS

By submitting a photograph or video (both referred to as photograph) to Beauty Brands Store or by otherwise agreeing to our use of a photograph according to these Terms of Use, you agree that you have read and fully understand these Terms of Use and will comply with them in their entirety.

1. Participant Agreement
By using hashtag #yes-beautybrandsstore in response to a request from Beauty Brands Store to use your content, you hereby agree to grant Beauty Brands Store license rights to use your content as outlined in these terms and conditions. Beauty Brands Store also agrees to abide by these terms and conditions. You acknowledge that these terms and conditions constitute legally enforceable promises that you are making to Beauty Brands Store, and you also acknowledge that Beauty Brands Store is relying on your promises to conduct its business and will incur expenses in doing so. Please read the terms and conditions of this Agreement carefully.

2. Allowable participants
You must be 18 years of age or older and have the legal right to enter into this Agreement and to grant the rights to use your content, as outlined in these terms and conditions, to Beauty Brands Store.

3. Ownership of content
You warrant that the image, video, audio, graphics, text, or code ("Content") shall be free and clear of any claim, right or encumbrance that would limit or restrict the rights granted to Beauty Brands Store in these terms and conditions and that the use of the Content by Beauty Brands Store in accordance with the rights granted to Beauty Brands Store shall not violate any copyright, trademark, moral right, right of privacy or right of publicity, or infringe or misappropriate any intellectual property rights of any third party. You warrant that you have all the necessary rights, title, and interest to grant the rights set forth in these terms and conditions to Beauty Brands Store.

4. Model releases
You warrant that you have obtained model releases for all individuals who appear in the Content, including children under eighteen years of age where release is obtained from their parent or guardian.

5. Voluntary assignment of rights
You warrant that you are voluntarily providing Beauty Brands Store with the rights to use your Content according to these terms and conditions and will not receive any compensation or payment from Beauty Brands Store for these rights. Neither you nor your successors, heirs, legal representatives, and assigns will receive or solicit payment for such rights at any point in time.

6. Rights to use content
You hereby grant to Beauty Brands Store a non-exclusive, perpetual, worldwide, sub licensable, royalty-free license to use, access, load, download, store, install, copy, publish, distribute, communicate, exhibit, produce, reproduce, print, broadcast, display, sub-license and/or assign (hereinafter to "use" or "make use") the Content. Beauty Brands Store is under no obligation to use the Content. All rights for use of the Content granted to <Company name> in this Agreement are applicable in all media, including but not limited to print, electronic and digital media for advertising, marketing, promotion, education, publicity, public relations and/or editorial purposes. Except for Beauty Brands Store’s license rights contained in this Agreement, you continue to own all rights in and to the Content. To the extent your Content contains other materials or elements owned by Beauty Brands Store or any third-party licensors, such as characters or other elements protected by copyright, trademark or other laws, your rights to make use of the Content will continue to be governed by and may be limited by other applicable laws, the rights of third parties and Beauty Brands Store.

7. Credit for content
Beauty Brands Store shall exercise reasonable efforts to include credit to you when using the Content, provided that the details such as your name and/or social media identity (handle) are included by you. You voluntarily agree to waive all moral rights in favour of Beauty Brands Store and under no circumstance shall a failure to include credit by Beauty Brands Store, its directors, officers, agents, employees, or sub-licensees constitute a breach of this Agreement.

8. Indemnification
You shall at all times indemnify and hold harmless Beauty Brands Store its directors, officers, agents, employees and any others for whom it may be responsible in law, from and against all losses, claims, demands, awards, judgments, actions and proceedings by whomsoever made, brought or prosecuted, resulting from or arising out of, attributable to or in any way connected with this Agreement and whether or not caused by your negligence, including without limitation any actions brought by third parties alleging infringement or misappropriation of intellectual property rights in and to the Content, except to the extent to which such loss or damage has arisen out of Beauty Brands Store's negligence. You further agree that neither you nor your successors, heirs, legal representatives, and assigns will commence proceedings against Beauty Brands Store regarding copyright or moral rights in the Content.

9. Withdraw consent
If you want to withdraw consent to share your content with Beauty Brands Store you can contact us by email: astrid@beautybrands.nl

10. Governing law
You shall comply with all laws applicable to the performance of your obligations under this Agreement. You agree that all matters relating to this Agreement shall be interpreted in accordance with the laws applicable in the Netherlands without reference to its conflict of law provisions, and the parties agree to the exclusive jurisdiction of the Courts of the Netherlands. This Agreement shall ensure to the benefit of, and be binding upon, the successors, heirs, legal representatives and assigns of each of Beauty Brands Store and you, as applicable.